नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय धरान, सुनसरी
धरान, सुनसरी

कार्यालय संरचना / कार्यालय प्रमुखहरुको नामावली

सुरु देखि हालसम्म कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरुको नामावली

क्र.सं.

पद

नामथर

अवधि

देखि

सम्म

प्र.मा.अ. उप-सचिव

श्री श्रवण कुमार पोख्रेल

२०७२।०१।०६

२०७२।०५।२०

प्र.मा.अ. उप-सचिव

श्री भीम प्रसाद गौतम

२०७२।०५।२१

२०७४।१०।१७

मालपोत अधिकृत

श्री यज्ञ प्रसाद भण्डारी

२०७४।१०।१८

२०७५।०६।१८

मालपोत अधिकृत

श्री दिलशेर राई

२०७५।०७।२८

 हाल सम्म 

 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)